Skip to content

Skontaktuj się z nami: 661 928 691 (w sprawie kredytów CHF/EUR) | 503 460 764 | 602 894 511

Menu
Upadłość konsumencka
Zainteresowany? Zadzwoń lub napisz do mecenas Magdaleny Adamek-Balcerowicz – 503 460 764, ab.radcowie@gmail.com

Od pewnego czasu można w Polsce ogłosić tzw. upadłość konsumencką. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla osób fizycznych, które z różnych względów popadły w długi uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie i nie potrafią znaleźć wyjścia ze swojej trudnej sytuacji. Co bardzo ważne, dotyczy ono wyłącznie przypadków, w których zadłużenie powstało nieumyślnie, a nie na skutek rażących zaniedbań czy świadomego działania.

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Pojęcie upadłości konsumenckiej wprowadziło prawo upadłościowe, tj. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe z późniejszymi zmianami.

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości musisz w pierwszej kolejność zakończyć prowadzenie swojej działalności gospodarczej. W tym momencie automatycznie stajesz się konsumentem i możesz korzystać ze związanych z tym przywilejów.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to pierwszy, niezbędny krok w kierunku oddłużenia. Składa się go do sądu rejonowego w okręgu miejsca zamieszkania konsumenta.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Powyższy wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 30 zł.

PROCEDURY PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

Jeżeli wniosek spełnia wymagania ustawowe i jego treść spełnia kryteria umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i wyznacza syndyka. Od tego momentu chociażby wierzyciele nie będą mogli wszczynać nowych postępowań sądowych czy też komorniczych. Syndyk następnie dokona likwidacji masy upadłości. Zaproponuje on chociażby plan spłaty długów, co oznacza w praktyce ratalną spłatę długów nieumorzonych. W tym celu niezbędne będzie zawarcie układu konsumenckiego z wierzycielami, na który muszą oni przystać.

Co bardzo ważne, nie oznacza to, że zadłużenie po prostu zniknie. O umorzeniu jakichkolwiek długów decyduje wyłącznie sąd upadłościowy badając dokładnie sytuację życiową i majątkową konsumenta – dłużnika. Kluczowe znaczenie ma tu właściwe umotywowanie swojej prośby, które musi przekonać sąd co do jej słuszności.

Przy planie spłaty majątek niezbędny do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych podlega ochronie. Chociażby ochronie podlega wynagrodzenie za pracę do wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia, co umożliwia zadłużonej osobie normalne funkcjonowanie mimo istniejących obciążeń.

NASZA OFERTA

Nasza Kancelaria w Bydgoszczy posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej. Pomogliśmy dłużnikom z różnymi historiami i możliwościami spłaty długów w przygotowaniu właściwie umotywowanych wniosków.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym obszarem działalności Kancelarii, zapraszamy do kontaktu z mecenas Magdaleną Adamek-Balcerowicz ( 503 460 764 / biuro@adamek-balcerowicz.pl).

Kancelaria świadczy usługi dla Klientów, których dotyczy upadłość konsumencka, pochodzących z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Włocławka, Piły i pozostałej części Polski.

Pozostałe specjalizacje