Skip to content

Skontaktuj się z nami: 661 928 691 (w sprawie kredytów CHF/EUR) | 503 460 764 | 602 894 511

Menu

RODO

Jeżeli jesteś klientem Kancelarii Radcowskiej „Adamek & Balcerowicz”, to informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jako klientów lub potencjalnych klientów w postaci:

imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP oraz firma, dane rejestrowe, w tym numer KRS, numer REGON, a także dane członków organów, a także inne dane osobowe udostępnione w toku świadczenia pomocy prawnej lub w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy o pomoc prawną.

Administratorem (ADO) Państwa danych jest radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz prowadząca Kancelarię Radcowską „Adamek & Balcerowicz” Magdalena Adamek – Balcerowicz przy ul. Chodkiewicza 17 lok. 10, 85-065 Bydgoszcz, telefon: 503-460-764, e-mail: ab.radcowie@gmail.com.

Nadto informujemy, że:

 • ADO nie powołuje inspektora ochrony danych;
 • ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych;
 • Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej (lub w celu zawarcia takiej umowy) oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność świadczenia pomocy prawnej lub czynności zmierzające do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO), art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (niezbędność ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wobec administratora lub z jego inicjatywy); w przypadku konieczności przetwarzania danych szczególnych kategorii, to podstawą przetwarzania tych danych będzie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 • ADO przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO, za wyjątkiem ewentualnie danych szczególnych kategorii wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO;
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom, praktykantom/stażystom, podmiotom współpracującym, a w razie potrzeby także uprawnionym organom;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas prawem przewidziany;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

Realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzyskiwania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • uzupełnienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego przez Państwa żądania.

W przypadku skorzystania z opcji „polub tę stronę” za pośrednictwem wtyczki Facebook znajdującej się na naszej stronie, odsyłamy Państwa do Polityki prywatności zawartej w nocie prawnej, by uzyskać informacje o tej usłudze i zapoznać się z Państwa uprawnieniami.


Jeżeli jesteś klientem Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski, to informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jako klientów lub potencjalnych klientów w postaci:

imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP oraz firma, dane rejestrowe, w tym numer KRS, numer REGON, a także dane członków organów, a także inne dane osobowe udostępnione w toku świadczenia pomocy prawnej lub w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy o pomoc prawną.

Administratorem (ADO) Państwa danych jest radca prawny Rafał Łuczkowski prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski przy ul. Chodkiewicza 17 lok. 10, 85-065 Bydgoszcz, telefon: 602 894 511, e-mail: biuro@kancelaria-luczkowski.pl.

Nadto informujemy, że:

 • ADO nie powołuje inspektora ochrony danych;
 • ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych;
 • Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej (lub w celu zawarcia takiej umowy) oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność świadczenia pomocy prawnej lub czynności zmierzające do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO), art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (niezbędność ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wobec administratora lub z jego inicjatywy); w przypadku konieczności przetwarzania danych szczególnych kategorii, to podstawą przetwarzania tych danych będzie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 • ADO przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO, za wyjątkiem ewentualnie danych szczególnych kategorii wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO;
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom, praktykantom/stażystom, podmiotom współpracującym, a w razie potrzeby także uprawnionym organom;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas prawem przewidziany;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

Realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzyskiwania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • uzupełnienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego przez Państwa żądania.

W przypadku skorzystania z opcji „polub tę stronę” za pośrednictwem wtyczki Facebook znajdującej się na naszej stronie, odsyłamy Państwa do Polityki prywatności zawartej w nocie prawnej, by uzyskać informacje o tej usłudze i zapoznać się z Państwa uprawnieniami.


Jeżeli jesteś klientem Kancelarii Radcowskiej „Adamek & Balcerowicz” oraz Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski, to informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Zleceniodawców jest radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz oraz radca prawny Rafał Łuczkowski. Kancelarie nie powołują inspektora ochrony danych osobowych, nie przekazują danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, nie przetwarzają danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje ich profilowania.

Podane przez Zleceniodawcę dane osobowe, w tym w formie dokumentów, mają charakter zwykłych danych osobowych, chyba że dotyczą kwestii rasowych, etnicznych, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, kwestii genetycznych, biometrycznych, seksualności, orientacji seksualnej lub kwestii dotyczących zdrowia (w tym dokumentacji medycznej) – wtedy to dane te mają charakter danych wrażliwych. Na ich przetwarzanie Zleceniodawca wyraża świadomą i dobrowolną zgodę, zawierając niniejszą umowę.

Dane osobowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy przekazane przez Zleceniodawcę Kancelarie przetwarzają w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i prawnych interesów Zleceniodawcy, a także w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Dane te będą przetwarzane przez czas wynikający z celu, lecz nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa.

Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi realizację niniejszego zlecenia (umowy).

Kancelarie przetwarzają dane osobowe Zleceniodawcy w celu realizacji niniejszego zlecenia (umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ze względu na prawne obowiązki ciążące na Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ze względu na niezbędność ochrony żywotnych interesów Zleceniodawcy – art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, ze względu na istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wobec administratora lub z jego inicjatywy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w przypadku danych wrażliwych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i f) RODO.

Kancelarie informują Zleceniodawcę, że ten jest uprawniony do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, iż prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje, o ile przetwarzanie będzie konieczne dla realizacji nin. umowy, w tym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zleceniodawca winien zgłosić żądanie do Kancelarii w formie pisemnej albo e-mailem.

Kancelarie oświadczają, że dane osobowe Zleceniodawcy mogą przekazywać pracownikom, współpracownikom, praktykantom/stażystom/aplikantom, podmiotom współpracującym oraz uprawnionym organom (odbiorcy).

Dane osobowe Kancelarie pozyskały bezpośrednio od Zleceniodawcy.

Każda z Kancelarii jest odrębnym administratorem danych osobowych Zleceniodawcy na potrzeby przedmiotowego zlecenia.