Skip to content

Skontaktuj się z nami: 661 928 691 (w sprawie kredytów CHF/EUR) | 503 460 764 | 602 894 511

Menu

Nota prawna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, zostaje wprowadzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może być w każdy czasie zmieniony, a zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, po publikacji zmian, użytkownik wyraża tym samym zgodę na te zmiany.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: (a) usługodawcy, to należy przez to rozumieć Kancelarię Radcowską „Adamek&Balcerowicz” Magdalena Adamek-Balcerowicz, ul. Chodkiewicza 17 lok. 10, 85-065 Bydgoszcz, e-mail: ab.radcowie@gmail.com oraz Kancelarię Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski, ul. Chodkiewicza 17 lok. 10, 85-065 Bydgoszcz, e-mail: biuro@kancelaria-luczkowski.pl ; (b) użytkowniku, to należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) ; (c) gościu strony internetowej, to należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą stronę internetową, niekorzystającą z jej usług; (d) stronie internetowej, to należy przez to rozumieć stronę pod adresem www.adamek-balcerowicz.pl.
 4. Pozostałe pojęcia należy rozumieć zgodnie z ich definicjami legalnymi, a w razie ich braku, według normalnego ich znaczenia.
 5. W ramach strony internetowej usługodawca świadczy usługę bloga (artykułów blogowych), dostępu do innych treści znajdujących się na stronie internetowej oraz usługę „polubienia” strony poprzez wtyczkę Facebook.
 6. W celu skorzystania z usług użytkownik musi mieć połączenie z Internetem oraz dostęp do przeglądarki umożliwiającej połączenie ze stroną.
 7. Użytkownik powinien zadbać o aktualizację oprogramowania, w tym przeglądarki.
 8. Odwiedziny strony internetowej bez skorzystania z usług oznaczają brak realnego skorzystania z usług usługodawcy. Osoba wyłącznie odwiedzająca stronę uznawana jest za gościa strony internetowej.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie kliknięcia w zakładkę „blog” lub kliknięcia w konkretny artykuł blogowy, w momencie rozpoczęcia zapoznania się z inną treścią znajdującą się na stronie internetowej albo w momencie kliknięcia w opcję „polub tę stronę” za pośrednictwem wtyczki Facebook’a.
 10. Zamknięcie zakładki „blog” lub konkretnego artykułu bądź strony internetowej skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ewentualne cofnięcie „polubienia” strony za pośrednictwem wtyczki Facebook’a odbywa się z poziomu portalu Facebook wg jego funkcjonalności.
 11. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne, z tymże usługodawca nie odpowiada za funkcjonalność portalu Facebook.
 12. Użytkownik może także w każdej chwili, bezpłatne i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w pkt 10, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonalności portalu Facebook.
 13. Usługodawca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych etc.
 14. Usługodawca uprawniony jest do prowadzenia prac serwisowych lub prac związanych ze zmianą funkcjonalności bądź innych parametrów strony, co może wymagać okresowego wyłączenia strony lub może skutkować okresowymi trudnościami w korzystaniu z usług strony.
 15. Zakazane jest w szczególności:(a) korzystanie ze strony internetowej niezgodnie z prawem lub Regulaminem, (b) korzystanie ze strony internetowej niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, (c) korzystanie ze strony internetowej w celu rozpowszechniania niemoralnych lub niecenzuralnych bądź obraźliwych treści lub materiałów, (d) wykorzystywanie strony do promowania lub reklamowania własnych usług bądź towarów, (e) wykorzystywanie strony do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, (f) kopiowanie lub w jakikolwiek inny sposób utrwalanie bądź rozpowszechnianie artykułów blogowych lub innej treści bez pisemnej lub dokumentowej zgody usługodawcy, (g) powoływanie się na artykuły blogowe bez wskazania źródła lub autora, (h) rozpowszechnianie artykułów blogowych bez wskazania źródła lub autora.
 16. Usługodawca nie odpowiada za zachowanie użytkowników oraz osób trzecich, niezależnie od innych wyłączeń prawem przewidzianych. Usługodawca nie odpowiada za funkcjonalność portalu Facebook.
 17. Artykuły blogowe nie są przejawem świadczenia pomocy prawnej, w tym nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej.
 18. Każdy użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W tym celu należy na którykolwiek adres e-mail usługodawcy wskazany w pkt 3.1. wysłać treść reklamacji opisując problem oraz wskazać dane umożliwiające identyfikację użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi (konieczne jest podanie adresu e-mail). Reklamację usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni, przesyłając użytkownikowi odpowiedź drogą e-mailową.
 19. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 20. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności oraz inne wewnętrzne dokumenty usługodawcy.

Polityka prywatności

 1. Ilekroć w Polityce prywatności, zwanej Polityką, będzie mowa o RODO, to oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 2. Pozostałe pojęcia występujące Polityce należy rozumieć zgodnie z ich legalnymi definicjami, a w razie ich braku, zgodnie z ich normalnym znaczeniem.
 3. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcowska „Adamek&Balcerowicz” Magdalena Adamek-Balcerowicz, ul. Chodkiewicza 17 lok. 10, 85-065 Bydgoszcz, e-mail: ab.radcowie@gmail.com oraz Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski przy ul. Chodkiewicza 17 lok. 10, 85-065 Bydgoszcz, e-mail: biuro@kancelaria-luczkowski.pl.
 4. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną nie dochodzi co do zasady do przetwarzania danych osobowych, niezależnie od materii plików cookies o czym traktuje Polityka cookies. Co najwyżej może dojść do przetwarzania danych w związku ze złożoną reklamacją na usługę świadczoną drogą elektroniczną albo „polubieniem” strony za pośrednictwem wtyczki Facebook.
 5. W przypadku reklamacji Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji i przez czas niezbędny dla tego rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. konieczność realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną co do reklamacji. Natomiast w przypadku „polubienia” strony za pośrednictwem wtyczki Facebook Państwa dane będą przetwarzane w celu wyrażenia pozytywnej opinii o Kancelarii do momentu wycofania „polubienia”. Podstawą przetwarzania danych osobowych ewentualnie pozyskanych za pośrednictwem wtyczki Facebook będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda wyrażająca się kliknięciem pola „polub tę stronę”, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes administratora rozumiany jako publikowanie pozytywnych opinii o Kancelarii.
 6. Podane przez Państwa dane mają charakter zwykłych danych osobowych i są podawane dobrowolnie. Jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację celu z pkt 5.
 7. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych, a wszelkie żądania należy kierować bezpośrednio do administratora, najlepiej drogą e-mailową na adres wskazany w pkt 3.
 8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (poza przekierowaniem za pośrednictwem wtyczki Facebook do tego portalu) ani ich nie profiluje. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Natomiast administrator nie odpowiada za dalsze przetwarzanie danych osobowych przez portal Facebook, które może mieć charakter zautomatyzowany lub profilujący.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane pracownikom, zleceniobiorcom, podmiotom współpracującym, portalowi Facebook, a w razie potrzeby także uprawnionym organom.
 10. Każdy użytkownik ma prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych, a także żądania usunięcia danych i wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nadto każdy użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z tymże cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania danych.
 11. Wszelkie uprawnienia należy wykonać drogą e-mailową, ewentualnie pisemną.
 12. Dane osobowe zabezpieczone są adekwatnie do wymogów RODO i innych przepisów prawa.
 13. Szczegóły ochrony danych osobowych w działalności administratora reguluje wewnętrzna Polityka ochrony danych osobowych.

Polityka cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia  i przyspieszenia działania strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.